ผลงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)

Group1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแจ้งเตือนสถานภาพห้องควบคุมระบบสื่อสารแบบครบวงจร  System Alarm Integrated Server Room นายกิติภูมิ ศรีคูณ, นายศิริโรจน์ ยลถนอม
2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประตูอัตโนมัติความปลอดภัยสูง  Automatic Door System High Security นายศิริวิชญ์ ทรงศิริ, นายนัฐพล จงนิรักษ์
3 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน  VALUE LICENSE PLATE DETECTION นางสาวภูริน จิตต์อาจ, นายสันต์ พิมพา
4 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องเตือนภัยน้ำป่าแจ้งเตือนผ่านวิทยุสื่อสาร   Forest water alarm through radio communication นายภมรมนตรี ศรีประยูร, นายสิทธิชัย เดชไทย
5 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  ออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศลงในน้ำแบบใช้แผงโซล่าเซลล์ควบคุมด้วยค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำ  Design and Construction of Solar Panel Water Controlled with Watee Ph Meter นายทักษ์ดนัย ชูชัย, นายณัฐนันท์ พานทอง
6 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  การออกแบบและสร้างเรือพ่นน้ำแปลงผักพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล  Design and construction of a remote control solar power embroidery boat นายกิตติพงศ์ กางกั้น, นายอลงกรณ์ อินแย้ม
7 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เครื่องบันทึกข้อมูลด้วยการรู้จำใบหน้าและวัดอุณหภูมิด้วยบอร์ดราสเบอรี่พาย  Data Recorder with Face Recognition and Temperature Measurement with Raspberry Pi Board นายมนัสไชย พูลละวาน, นายชัยวัฒน์ สีเคนา
8 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ตู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชระบบอัจฉริยะ  Intelligent system crayfish shrimp นายปพณพัชร์ ปักกังกุลพิพัฒน์, นายวสันต์ รื่นวงษ์

 

Group2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง, สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การผลิตกาวยางจากโฟมผสมน้ำยางพารา  Production of Rubber glue foam mixed with latex นายอภิชัย ปลื้มบำเรอ, นางสาวอารียา ยอดยิ่ง
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยเคลือบผิวด้วยอีพ๊อกซี่  Concrete flooring reinforced with bamboo by coating with epoxy นายกิตติพล ปาณาพงษ์, นายสิงหา บุญมาไสว
3 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  แอพพลิเคชั่นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบประกอบอาคารด้วยแบบแสดงอาคารโดยใช้โปรแกรม BIM ร่วมกับ Application Boonthavorn P.M.  Application for preventive maintenance, building system work with building display by using BIM program in conjunction with Application Boonthavorn P.M. นายชาญณรงค์ ตรีตรุยานนท์
4 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุรี  Applications for real estate appraisal in Nonthaburi province นายพรพล ชวนชม
5 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ผลิตชิ้นงานข้อต่อรางเดินสายไฟ ของบริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด  Design and manufactuer of Dies, metal stamping, wiring troughs of DENCO Industry Co.,Ltd นายมนัส มาตราช
6 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั้มโลหะผลิตชิ้นงาน ขาจับยึดชิ้นงานของบริษัท ดีแมนชีนพาร์ท จำกัด  design and manufactur of Dies metal stamp,Clamping workpiece of DEEMACHINE PART CO.,LTD. นายพินิจพงษ์ แดงสกุล, นายนนทพัฒน์ อยู่เย็น, นายสุนทร โพธิ์คำใหญ่
7 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางบอน  ฺBang Bon social weifare development center for older persons นายโอฬาร อจลกุล
8 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางบอน  Bang Bon social weifare development center for older persons นายนัฐวร อินผา

 

Group3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาการโรงแรม

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ชิฟฟอนเค้กเสริมกลีบดอกดาวเรือง   Calendula-fortified chiffon cake นายธนสิทธิ์ อนุพันธ์
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทูเลย์เสริมผงผักคะน้าเม็กซิโก  Tulay Cookies Products Fortified Mexican Kale Powder. นางสาวกนกวรรณ คำบุญเกิด, นางสาวพรกนก ถิรจิตต์สิริ
3 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การผลิตและหาประสิทธิภาพสบู่เหลวล้างมือกลิ่นมะกรูด   The Production and efficacy of liquid hand soap, bergamot scent นางสาวอารีรัตน์ แก้วกัลยา
4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การศึกษาส่วนผสมการตลาดบริการในการจัดจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ด (Street Foods) โรงแรมอโนมา แกรนด์ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  The Study of Service Marketing Mixes on Street Food Selling at Arnoma Grand Hotel under Social Distancing Measures Affecting Consumers Purchasing Decisions in Pathumwan Bangkok นางสาวธิดารัตน์ แสนทวีสุข

 

Group4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาทโฟนแอพพลิเคชั่นตรวจสอบการรับจ่ายอุปกรณ์ไอทีของ บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด  Smart phone application check IT equipment payment of S.B. Furniture House Co., Ltd. นายพรเทพ ประสพชัยถาวร
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะ ด้านการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  Development of Assistant Mobile Application to Prevent Visus Covid-19 นายสุรวิช ชูพินิจ, นางสาวสุกัญญา คงคารัตน์
3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาอนิเมชันกระบวนการลดความเสี่ยงของงานการเงิน กรณีศึกษา : การชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นเงินสด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  The development of animation to reduce obesity of the case study work : payment for attending Thonburi Commercial College นางสาวธมลวรรณ ไพเมือง, นางสาวสุมิตรา นกยอด
4 วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระบบช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเปิดบิลเอกสารผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์  The system supports opening of Bill documents via Android OS. ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม กุลพานิช, นายอัครพงษ์ เหล่าพิลัย
5 วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการระบบธุรกิจอีคอมเมิร์ชเว็บไซต์ขายสินค้า Nagas Digital  E-commerce business system project, Nagas Digital product sales website นางสาวมณีญาดา บุญมาวัตร, นางสาวณัฐจิรา ยศปัญญา

 

Group5 สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม ตราบัวทิพย์ จากบริษัท สุชิน น้ำดื่ม ของลูกค้าในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  A Study on Marketing Ingredients Influencing Buying Decision of Buathip Drinking Water from Suchin Drinking Water Company of customers in Bang Kruai District. Nonthaburi Province. นางสาวโชษิตา บัวเหม
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ของผู้เอาประกันภัยใน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  The Study of the Marketing Mix Influencing the Purchase of Car Insurance for Personal seats Of Bangkok Insurance นางสาวทัศนีพร แร่ทองขาว
3 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคของบริษัท วัน อินฟินิตี้ บิวดิ้ง สแตนดาร์ด จำกัด  Using the app to build consumer acceptance of One Infinity Building Standard Company Limited นางสาวรจนา พุ่มเทียน
4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการไลฟ์สดทางเฟสบุ๊คของประชากรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  FACTORS INFLUENCING DECISION TO BUY PRODUCTS THROUGH LIVE FACEBOOK OF THE POPULATION IN KLONG SAM WA, BANGKOK นางสาวนรินทร ณ ดารา
5 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรร้านเคเอฟซี (K.F.C.)สาขาบิ๊กซีบางปะกอก  Personnel capacity development to increase work effectiveness of KFC personnel (K.F.C.) Big C Bangpakok Branch นางสาวณัฎฐธิดา มณีโชติ
6 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้มีคุณภาพ ของสำนักงานพิภัทราการบัญชี  Developing a manual for the audit of accounting documents for the preparation of quality financial statements. Of the Phiphatra Accounting Office. นางสาวณัฐกานต์ ปานฉลอม
7 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาคู่มืองานระบบบัญชีซื้อสินค้าและเจ้าหนี้ โดยโปรแกรม CD Organizer  Development of Accounting System manuals, Purchases of products and Payables by CD Organizer นางสาวมธุรส กะแตเซ็ง
8 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการบัญชี  การศึกษาปัญหาเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  The study of accounting document problems for vat registered businesses นางสาวขนิษฐา สุขแก้ว, นางสาวอัญชลี หวังกุนกลาง