ผลงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

Group1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายสติกเกอร์  Thermometer with sticker dispensing นายณัฏฐชัย อยู่สิงห์, นายพลากร ช่วยรักษา 
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องเตือนภัยไฟป่าระบบ LoRa WAN ด้วย อาดูโน่  LoRa WAN Forest Fire Alarm System by Arduino นายบุญฤทธิ์ แสงจันทร์, นายปัญญวิช หัตถี 
3 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับผู้สูงอายุ  Heart rate alert system For the elderly. นายสหภาพ แซ่หลี, นายอัฐพล พวงเข็มแดง 
4 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบตรวจสอบสถานะการจอดรถผ่านแอปพลิเคชัน Blynk  Parking status monitoring system via Blynk application นายเอกพล น้อยมา, นายปริญญา ทรัพย์ถนอม 
5 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ควบคุมสั่งการเครื่องพ่นยุงผ่านระบบสื่อสารไร้สาย IoT  Control devices to control mosquito sprayers via wireless communication system IoT นายสมพงษ์ โพธิ์สุวรรณ, นายภุมรินทร์ หนูรอด 
6 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ  Security smart lock นายณัฐพร พลอยศรี, นายวรพล ภาคสุทธิผล 
7 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  เครื่องคัด​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ด้วย​มอเตอร์​แรงลม​  Rice Threshing machine​ motor นายธีรภัทร์ และเยาะ, นายชัชชนิตย์ ละมั่งทอง 
8 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  การออกแบบและสร้างเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกด้วยความร้อน  Design and Create of Dehumidify Machine for Rice Paddy by heat นายขจรศักดิ์ ภูมี, นายนัทธพงศ์ ศรีสลวย 
9 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงการหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์สู้ภัยโควิด-19  Robots to deliver food and medical supplies to combat COVID-19 นายจีรวัฒน์ ชุมทอง, นายเรืองฤทธิ์ เจริญสมบัติ 
10 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เครื่องย่อยสลายแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์  Solar Cell Shredder นายภิเษก วงศ์เทวี, นายพิเชษฐ์ พัวอุดมเจริญ 

 

Group2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง, สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  คู่มือการซ่อมเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพไม่ดีที่หัวเสาเข็มเจาะ  Guide to repairing poor quality bored piles at the head of bored piles นายปัทวี รื่นสุข, นายพันพัฒน์ พวงทิพย์ 
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบความสูงของสิ่งปลูกสร้างรอบสนามบินดอนเมือง  Development of a computer program for checking the height of buildings นายกิตติศักดิ์ กาวะละ 
3 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  ศึกษาคุณสมบัติการรับกำลังอัดของปูนซิเมนต์ไฮดรอลิคซ์เมื่นำมาผลิตเป็นคอนกรีตพรุน  Study the compressive properties of hydraulic cement when producing porous concrete. นายประสิทธิ์ ก่ำพัด 
4 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การศึกษาอิฐบล็อกประสานโดยใช้เศษแก้วบดละเอียด เป็นส่วนผสมเพิ่ม  A Study of Interlocking Blocks Using Crushed Glass as Supplement นายนลธวัช ทิพย์มณฑา 
5 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  แม่พิมพ์ปั๊ม  single die นายนันทวัฒน์ ผงอ้วน, นายประสิทธิ์ หมัดฮับ, นายศรัณย์ โสมชัย 
6 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางบอน  Bangbon social welfare development center for older persons นางสาวศรุดา คำหินกอง 
7 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  การออกแบบศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางนอน  Bangbon social welfare development center for older persons นายเลอฤทธิ์ ฤทธิเดช 

 

Group3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาการโรงแรม

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์ รสเมี่ยงคำ  The Development of Granola Bars Flavor Miang Kham นายปรเมทย์ เรืองจรูญ 
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่รสกระเพราไก่  Product development of chicken leg bread, shrimp basil flavor นางสาวปรียานุช นาคแนวดี, นางสาวอริสา แก้วตุ้ย 
3 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของน้ำยาซักผ้าจากน้ำด่างขี้เถ้า  The Development and Effectiveness of laundry detergent from alkaline ash นายรัฐวุฒิ อยู่สุข 
4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศจากเปลือกส้ม  The Development Orange Peel for Air Conditioning Essential Oil นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โนนแซง 

 

Group4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ EzyServices  Computer Repair Notification System EzyServices นายไพศาล ณ สงขลา 
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานสถานที่และห้องเรียนภายใน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  Development of a System for Checking Access to Places and Classrooms Inside Thonburi Commercial College นายภควัต แสนสุริวงค์, นายธนโชติ ศรีจันทร์อิน 
3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการระบบควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานผ่าน Smartphone  Developing of electricity control system in Smartphone นายอลงกรณ์ มีสวน, นายจิรานุวัฒน์ มั่นทน 
4 วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระบบต้นแบบการตรวจตราและแจ้งเตือนการลื่นล้ม สำหรับคนไข้ในโรงพยาบาลโดยใช้วิธีการไอโอทีเพียโซ  SLIPPING Alerting and Monitoring System For Patient in hospital using IOT-Piezo methodology นายสุวิจักขณ์ จีนเกิด, นายอนุลักษณ์ กระทุ่มทอง 
5 วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ  Promotion Media Development and Design For I.T. Solution Computer (Thailand) co.,ltd. Using Augmented Reality AR นายณัฐภรณ์ เศรษฐ์เบญจพล, นายภูธร สุวรรณศิลป์ 

 

Group5 สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด

# วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ
1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาผลกระทบจากมาตรการการขึ้นภาษีที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ซิกาแรตของผู้บริโภค ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   The study the effect of rasing tobacco excise tax towards the buying behavior of cigarettes of consumer in Dusit District, Bangkok Province นางสาวเขมลักษณ์ ทิวหงษ์ 
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟมวลชนสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แบบบริการส่งถึงบ้าน (Delivery) ของลูกค้าในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันชันกรุงเทพมหานคร   A Study of The Marketing Ingredients that Influence Beverage Purchasing Decisions through Mass Coffee Shop Applications Southern Bus Terminal Home Delivery Service for Customers in Bang Ramat, Khet Taling Chan, นายธีรวัฒน์ ลักษณิยานนท์ 
3 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในการชำระสินค้าผ่านระบบ True money wallet หรือ เงินสด ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  Customer satisfaction comparison in the payment of products through the system true money wallet vs cash in the 7-Eleven in Nong chok District, Bangkok นางสาวแสงเดือน โพนพุธ 
4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  กิจกรรมสร้างเพจ Facebook ที่มีผลต่อการกระตุ้นผู้ใช้บริการบริษัท J&T Express สาขาพระประแดง  Facebook page creation activity affecting users of J&T Express Phra Pradaeng branch. นางสาวภัสสร กลัดพุฒ 
5 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแข็งหลอดปลอดสาร ตราไนแองการ่า สาขาสุขสวัสดิ์  Study of marketing strategies for purchasing decision, Niagara Free Ice, Suksawat นางสาวโชติกา เทียมสุขสม 
6 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  คู่มือการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม Microsoft Excel  STUDY OF PROBLEM CONDITIONS FROM INVENTORY CONTROL BY MICROSOFT EXCEL นายสิทธิพัฒน์ เกตุเพ็ง 
7 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีคุณภาพ ด้วยโปรแกรม Excel Barcode  Developing a quality inventory management system with Excel Barcode program. นางสาวกุสุมา บุญศรัทธา 
8 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการบัญชี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ SMEs  Factors that affect the efficienncy of accountant in the accounting of SMEs นางสาวขจีวรรณ พรพิชิตตานนท์