คำร้องขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม

ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

เอกสารแนบท้าย 1 (ประกาศ)

เอกสารแนบท้าย 2 (รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน)


ตามที่คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมีมติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ว
จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 2 ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนผ่านระบบออนไลน์

คำร้องขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

...

ติดตามสถานะรายละเอียดการคืนเงิน
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องอัพโหลดไฟล์บัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคารใหม่


Chania

รอสถานะอัพเดท

รอสถานะอัพเดท

แนวปฏิบัติในการขอรับเงินคืน

Chania